vue中如何computed对象属性值呢?

data(){
  return {
    a : {
      b: "测试",
      c: 10,
      d: 20,
      e: 20,
      f: 40
    }
  }
},
computed:{
  "a.b": function(){
    return this.a.c + this.a.d + this.a.e + this.a.f;
  }
}

请问下,如果对一个对象的属性进行监控呢?如上写法,当对象属性c、d、e、f变化时无法触发计算,要怎么写才对呢?

回答:

computed:{
  computedA: function(){
    return {...this.a,b:this.a.c + this.a.d + this.a.e + this.a.f};
  }
}

回答:

watch

回答:

计算属性不需要再data里声明,用的时候直接 this.b 就可以了

computed:{
  b: function(){
    return this.a.c + this.a.d + this.a.e + this.a.f;
  }
}

暂无评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注