vue-i18n 怎么用在data属性上

https://github.com/kazupon/vu…

html中可以这么用

<p>{{ $t("message.hello") }}</p>

那怎么赋给变量呢?

  data () {
    return {
    
     value: "$t('allQuestion')" //无效

    }
  }

回答:

可以使用 this.$t。刚在文档中添加了相关的用法——https://github.com/kazupon/vu…,估计 gitbook 一两天就会重新编译,到时候可以直接到官方文档网站查看了。

var vm = new Vue({
 data() {
  return {
   a: this.$t('a')
  }
 }
})

示例:https://jsfiddle.net/hr2aksy9/6/

回答:

遇到同样的方法,已解决,只是不知道好不好:
用computed绑定数据:

// html

 <li v-for="(item, index) in stepLists">
  <img :src="item.img" alt="">
  <div class="img-cover">
    <div class="step-title">{{$t('lang.step')}} {{index + 1}}</div>
    <div class="step-dec">
      {{item.stepDec}}
    </div>
  </div>
</li>


//js
computed: {
  stepLists() {
    return [
      {
        img: require('../assets/img/home/step1_pic.png'),
        stepDec: this.$t('lang.homePage.stepLists[0]')
      },
      {
        img: require('../assets/img/home/step2_pic.png'),
        stepDec: this.$t('lang.homePage.stepLists[1]')
      }
    ]
  }
},

回答:

怎样再data里遍历使用呢?图片描述

图片描述

这样的话 需要重新刷新下页面才会切换 这是什么原因?
图片描述

回答:

https://jsfiddle.net/likaiqia…

暂无评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注