js如何实现多层级数组筛选

现有一个多层级数组,层数不固定,想要通过输入一个关键字,能够将整个数组遍历一遍,然后将与name模糊匹配上的元素筛选出来,而且还要保留其所在的层级结构。

请问有什么好的实现思路么?

  //举例数组结构
  var treeNodeList=[
   {
    "name": "一级A",
    "children": [{
      "name": "一级-1",
      "children": [{
        "name": "一级-1-1",
        "children": [
          {
          "name": "一级-1-1-1",
          "type": "true",
          },
          {
          "name": "一级-1-1-3",
          "type": "true",
          }
        ]
      }]
    },
     {
    "name": "二级B",
    "children": [{
      "name": "二级-1",
      "children": [{
        "name": "二级-2-2",
        "children": [
          {
          "name": "二级-2-2-2",
          "type": "true",
          },
          {
          "name": "二级-2-2-1",
          "type": "true",
          }
        ]
      }]
    },
     {
    "name": "三级C",
    "children": [{
      "name": "三级-1",
      "children": [{
        "name": "三级-3-1",
        "children": [
          {
          "name": "三级-3-3-1",
          "type": "true",
          },
          {
          "name": "三级-3-3-2",
          "type": "true",
          }
        ]
      }]
    },
    ]  
    
 //输入关键字 3 想要筛选出如下结果
  [
   {
    "name": "一级A",
    "children": [{
      "name": "一级-1",
      "children": [{
        "name": "一级-1-1",
        "children": [
          {
          "name": "一级-1-1-3",
          "type": "true",
          }
        ]
      }]
    },
     {
    "name": "三级C",
    "children": [{
      "name": "三级-1",
      "children": [{
        "name": "三级-3-1",
        "children": [
          {
          "name": "三级-3-3-1",
          "type": "true",
          },
          {
          "name": "三级-3-3-2",
          "type": "true",
          }
        ]
      }]
    },
    ]
    
  //输入关键字 A 想要筛选出如下结果  
  [
   {
    "name": "一级A",
    "children": [{
      "name": "一级-1",
      "children": [{
        "name": "一级-1-1",
        "children": [
          {
          "name": "一级-1-1-1",
          "type": "true",
          },
          {
          "name": "一级-1-1-3",
          "type": "true",
          }
        ]
      }]
    }
    ]    

回答:

var treeNodeList = [{
    "name": "一级A",
    "children": [{
      "name": "一级-1",
      "children": [{
        "name": "一级-1-1",
        "children": [{
            "name": "一级-1-1-1",
            "type": "true",
          },
          {
            "name": "一级-1-1-3",
            "type": "true",
          }
        ]
      }]
    }]
  },
  {
    "name": "二级B",
    "children": [{
      "name": "二级-1",
      "children": [{
        "name": "二级-2-2",
        "children": [{
            "name": "二级-2-2-2",
            "type": "true",
          },
          {
            "name": "二级-2-2-1",
            "type": "true",
          }
        ]
      }]
    }]
  },
  {
    "name": "三级C",
    "children": [{
      "name": "三级-1",
      "children": [{
        "name": "三级-3-1",
        "children": [{
            "name": "三级-3-3-1",
            "type": "true",
          },
          {
            "name": "三级-3-3-2",
            "type": "true",
          }
        ]
      }]
    }]
  }
]

var query = 'A';

var filterObj = function(item){
  if(item.name.indexOf(query) > -1) return true;
  if(item.hasOwnProperty("children")){
    item.children = item.children.filter(function(child){
      if(child.hasOwnProperty("type")){
        return child.name.indexOf(query) > -1;
      }else if(child.hasOwnProperty("children")){
        return filterObj(child);
      }
    })
    if(item.children.length > 0){
      return true;
    }
  }else{
    return child.name.indexOf(query) > -1;
  }
}
var filter = treeNodeList.filter(function(item){
  return filterObj(item);
});

console.log(JSON.stringify(filter));

自己写了几行代码,经测试通过,可供参考。

回答:

我之前写过一个多维数组指定子项扁平化函数

/**
 * 多维数组指定子项扁平化函数
 * @param array       要执行的扁平化数组
 * @param childrenKeys    要参与扁平的子键名数组 默认 ['children']
 * @param flattenParent   默认的父数组
 * @param flattenParentKey  被压平后子项父数组存放键名
 * @returns {Array}
 */
function arrayChildrenFlatten(array, {childrenKeys, flattenParent, flattenParentKey} = {}) {
 childrenKeys = childrenKeys || ['children'];
 flattenParent = flattenParent || [];
 flattenParentKey = flattenParentKey || 'flattenParent';
 const result = [];
 array.forEach(item => {
  const flattenItem = JSON.parse(JSON.stringify(item));
  flattenItem[flattenParentKey] = flattenParent;
  result.push(flattenItem);
  childrenKeys.forEach(key => {
   if (item[key] && Array.isArray(item[key])) {
    const children = arrayChildrenFlatten(item[key], {
     childrenKeys,
     flattenParent: [...flattenParent, item],
     flattenParentKey,
    });
    result.push(...children);
   }
  });
 });
 return result;
}

提前把数组用这个函数处理后要筛选就是一个遍历的事情,如果采用的话通过flattenParentKey重新生成树因为我用不到没有现成的 就要靠你自己去写了

回答:

深度优先遍历树,剪掉不符合的叶节点,根节点根据是否还有叶节点以及本身是否模糊匹配确定是否保留。模糊匹配的话,可以简单的用字符串距离(余弦距离)来解决之。

暂无评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注