vue 指令directive如何接受多个参数?

假设我有一个只能输入数字的input,并且长度和小数点后位数有限制,那么我就需要两个参数了,我该如何传递和指令里面获取呢?

下面是我传递一个参数或获取的代码,如下:

<input type="text" v-spec-input='8'>
directives: {
  spec_input: {
    bind: function (el, binding) {
      //获取
      console.log(binding.value)
    }
  },
}    

回答:

谢谢大伙,我找到了

<div v-demo="{ color: 'white', text: 'hello!' }"></div>

Vue.directive('demo', function (el, binding) {
 console.log(binding.value.color) // => "white"
 console.log(binding.value.text) // => "hello!"
})

回答:

对象的形式传进去

回答:

<input type="text" numberLength='8' pointLength='3'>
directives: {
  spec_input: {
    bind: function (el, binding) {
      //获取
      console.log(el.attributes.numberLength.value,el.attributes.pointLength.value )
    }
  },
}   

这样应该可以。

回答:

参数以对象或数组的方式传递

暂无评论

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注